GRAVFERD

Planleggingssamtalen

Planleggingssamtalen, som vi i byrået gjerne kaller for en konferanse, kan avholdes enten på byråets kontor eller et annet sted som pårørende måtte ønske.  I denne konferansen, som tar 1-2 timer, planlegges det meste av det som har med begravelsen å gjøre.  Det kan derfor være godt om en har fått litt søvn og er litt forberedt på skriving av annonse, type seremoni, sang og musikk i seremoni m.m.

Byråets konsulent vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte slik at pårørende vil få den nødvendige trygghet i forberedelsene.

 

Du kan trykke på de forskjellige temaene under for å lese og se på produktene.

Kistebegravelse:
Avdøde blir lagt i kiste og etter begravelsen blir kisten satt ned i gravstedet.

Kremasjon:
Avdøde blir lagt i kiste som er med i seremonien. I stedet for å føre kisten til graven, blir den kjørt til Krematoriet for kremasjon. Senere blir urnen satt ned i graven. En kan også søke fylkesmann om askespredning.

Det er også mulig å foreta kremasjon før seremoni. Når urnen er klar kan en ha en urneseremoni.

Kirkelig begravelse:
Seremonien holdes i kirkerommet og følger den kirkelige liturgien. Det er også rom for personlig innslag og egne valg i minneord delen.

Humanistisk begravelse:
Humanistisk begravelse skjer i regi av Human-Etisk forbund. En seremonileder fra Human-Etisk forbund leder seremonien.

Livssynsåpen seremoni ved begravelse:
En livssynsåpen seremoni ved begravelse kan ha et flerkulturert preg, både religiøst og ikke-religiøst.

En slik seremoni kalles også Personlig seremoni, der de etterlatte står fritt til å velge innhold i begravelsen og hvem som skal lede seremonien. Seremonien  gjennomføres i livssynsnøytrale seremonirom.

Når det utenkelige skjer!

Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig vondt og er helt uvirkelig. Barn skal ikke dø. Timer og dager i sjokk og kaos vil komme – drømmer og forventninger er brått blitt knust. Dødsfallet markerer begynnelsen på en smertefull tid der tomhet, savn og sinne er vanlige følelser. Erfaring viser at det er viktig å tillate seg å reagere og sette ord på slike sterke opplevelser. Det vil ta tid og krefter å gjennomleve sorgen over barnet, men det vil ikke bestandig være like vondt.

(Hentet fra heftet “Når et lite barn dør”.)

Her kan du laste ned informasjon om “Gravferdsveiledning til foreldre som har mistet et barn

For å se utvalg av sangprogram, trykk her.

 

Personlig program med eget bilde.

Det er mulig å få laget et personlig program med eget bilde av avdøde på fremsiden og privat bilde av favorittsted som vannmerke inne i programhefte.

GRAVFERDSTØTTE

Folketrygden Paragraf 7-2.
“Når et medlem i trygden dør, ytes det behovsprøvd gravferdsstønad med et beløp som fastsettes av Stortinget (full gravferdsstønad). Stønaden kan ikke settes høyere enn de faktiske utgiftene til begravelsen. Gravferdsstønad etter første ledd gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år. Når et medlem nedkommer med ett eller flere nyfødte barn, ytes det stønad til dekning av nødvendige utgifter til gravlegging. Stønaden kan likevel ikke overstige full gravferdsstønad.”

(Full gravferdsstønad i 2019 er kr. 23990,-)

Folketrygdloven

 

Byrået er behjelpelig med å sende inn søknad til NAV for pårørende.  Når vi har fått svar fra NAV sender vi en oversikt og faktura på restbeløp til kontaktperson for pårørende.

Etterlatte må selv sende melding til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefon / bredbånd
 • NRK lisenskontor
 • Oppføringer (telefon, Brønnøysund osv.)
 • Kabel –/parabolleverandør
 • Strømleverandør
 • Sosiale medier (internett)
 • Tannlege/fastlege
 • Biltilsynet
 • Fjellinjen (autopass)
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis /‐tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

 

 • NB: Listen er ikke utfyllende.